Articles - Thumbnails

Достатъчен ли е оборският тор, за да се осигури нормално хранене на растенията?
Не бива да се разчита само на оборския тор за задоволява­не нуждите на цветните култури от хранителни вещества. Оборският тор е най-важното почвоподобряващо средство. Той обаче обогатява почвата преди всичко с хумус. Съдър­жанието на хранителни вещества в него не е много високо (около 0,5% азот, 0,25% Р205, 0,6% калий и 0,32% калций). Поради това добри резултати може да се получат само ако се внесат големи количества оборски тор, което не винаги е възможно, или ако допълнително се внесат и известни коли­чества неорганични (минерални) торове.

Хидропонното хранене на растенията.
Хидропонното хранене на растенията се състои в подаването на хранителни водни разтвори от макро и микроелементи на кореновата система на растенията. В производствени условия това става в стелажи – корита, запълнени с инертен материал (керамзит, чакъл, пластмасови иглици и др.). В тях се отглеждат растения за получаване на отрязани цветове и саксийни растения до момента на предлагането им на пазара. Нивото на хранителния разтвор се поддържа чрез помпа.

Подхранване на цветята.
Саксиите с растенията постъпват за продажба поставени в специални по форма и големина пластмасови или гледжосани керамични съдове, в които се налива до определено ниво от хранителния разтвор. Саксиите са с много дупки, за да могат растенията да поемат от разтвора. Те биват три типа. Първият тип саксии са най-широко внедрени в практиката. При тях главната част от кореновата система на растенията се намира в хранителния разтвор. Вторият тип саксии се наричат саксии на Клетте и са по-устойчиви, но по-скъпи. Третият тип саксии са най-подходящи, тъй като са с размери, които дават възможност да се пренасят направо в гледжосаните съдове. По този начин се избягва презасаждането на растенията, което се прави при първите два типа саксии.

Средства за подобряване на почвата.
Какво е значението на оборския тор и как се внася в почвата?
Оборският тор е едно от най-важните средства за подобря ване качествата на почвата. С него в почвата се внасят много хранителни вещества и микроорганизми и се подобряват физичните й свойства. Микроорганизмите спомагат за превръщането на редица неусвояеми за растенията хранителни вещества в усвояеми.
Оборският тор, особено пресният, се внася в почвата през есента, като се заорава плитко. Дълбоко заораният тор не се разлага, а оттам и микроорганизмите са значително по-малко. Разложеният и полуразложеният оборски тор може да се вна сят в почвата и през есента. Те не се заорават, а се разпръскват по повърхността, т.е. използват се като мулчиращ материал.

При какви условия трябва да се държат саксийните цветя през първите дни след прибирането им?
Определянето на времето за прибиране на саксийните цветя е от много голямо значение по две съображения: първо, растенията да останат възможно по-дълго време на открито и, второ, да се предпазят от повреди от ранните есенни слани.

Подхранване на цветята.
След като саксийните цветя се приберат в стайните помещения или в оранжериите, в тях трябва да се поддържат температура и влажност, близки до температурата и влажността, при които растенията са били на открито. Това се постига, като прозорците се оставят отворени първоначално през цялото денонощие, а по-късно за по-малко време за постепенно приучване на растенията към новите условия. Някои растения реагират много остро на тази промяна. Например лимоните хвърлят листата си и изостават в развитие то си, което не трябва да се допуска.

Някои вечнозелени растения се държат в светли избени по мещения при температура малко над нулата. Такива са лавровото (дафиновото) дърво, лавровишнята и др. При същите условия се пазят грудколуковиците на гладиолуса, клубените на клубенистата бегония (кавалер и дама), грудките на гергината, коренищата на каната и др.

Трябва ли да се подхранват растенията по време на форсажа?
В зависимост от растежа и развитието на растенията може да се наложи те да се подхранят. За да се засилят растенията, използва се амониева селитра, а когато е необходимо да се заздравят дръжките или да се засили интензивността на баграта – калиев сулфат.

Торовете се дават в разтворено състояние (1%). Веднага след подхранването се полива с чиста вода. Броят на полив-ките се определя така, че почвата да бъде винаги умерено влажна.

Подхранване на цветята.
Кои калиеви торове се използват при отглеждането на цветя и какво представляват?
От калиевите торове най-голямо значение имат калиевият хлорид, калиевият сулфат и растителната пепел. Калиевият хлорид е бяло до червеникаво (в зависимост от технологията на получаване) кристално вещество. Съдържа от 54 до 62,5% калий (К20). Хигроскопичен е, поради което при съхраняване се сбива на буци. Някои видове цветя (карамфилите) не понасят калиевия хлорид, понеже са чувс твителни към хлорните йони в почвата.

Калиевият сулфат е светлосиво кристално вещество. Не е хигроскопичен, поради което не се втвърдява от атмосфер ната влажност. Съдържа от 45 до 52% калий (К20). Растителната пепел има различно съдържание на калий, ко ето се движи от 20 до 30% в зависимост от растенията, от които произхожда. Съдържанието на калий зависи от изга рянето на растенията – колкото изгарянето е по-добро, тол кова по-високо е и съдържанието на калий. Освен това върху него влияе и начинът на съхраняване. Пепел, която е била изложена на дъжд, е бедна на калий.

Можем ли да подхранваме растенията листно?
Всички декоративни растения реагират положително на лист но подхранване. То допълва почвеното им хранене и води до засилване на растежните прояви и до повишаване на добива и качеството на растенията. Листните торове представляват комплекс от макро и микроелементи и растежни регулатори, необходими за растежа и развитието на растенията. Листното подхранване се извършва до 10 часа сутрин и след 16 часа, когато дневните температури намалеят. При облачно време третирането на растенията се извършва през целия ден. При мокра листна повърхност от роса или поливане подхранване не се прави, тъй като част от нанесените хранителни вещества се стичат и ефективността от тора на малява.

Подхранване на цветята.
В селскостопанските аптеки и в цветарските магазини се предлагат български и вносни листни торове, към които са приложени указания за използване.

Как се осъществява въздушното хранене на растенията на открито и на закрито?
Газообразните вещества бързо се пренасят там, където са в по-малко количество или липсват. Въглеродният двуокис също се пренася от по-богатите с него въздушни слоеве към фотосинтезиращото растение чрез вятъра. Поставя се въпросът, възможно ли е да се обогати въздухът с въглероден двуокис? Доказано е, че е възможно и жела­телно, но само в случаите, когато растенията, респ. цветята, съдържанието на въглероден двуокис във въздуха се до­вежда до 0,2 – 0,3%. При по-високо съдържание растенията страдат.

В дома въглеродният двуокис обикновено е в достатъчно за растенията количество. Във връзка с дишането на растенията и с отделянето при то­ва на въглероден двуокис съществува мнението, че отглеж­дането на растенията в жилищни помещения е вредно. Уста­новено е обаче, че отделяният при дишането им въглероден двуокис е в такова количество, че за да бъде вреден, в по­мещението трябва да се отглеждат над 500 саксии с цветя.

Какво представлява амониевата селитра?
Най-масово произвежданият и употребяван азотен тор у нас е амониевата селитра. Освен нея у нас се произвеждат още амониев сулфат и карбамид.

Амониевата селитра е бяло или кремаво силно хигроскопич но, лесно разтворимо във вода кристално вещество. При съхраняване се сбива на твърди, трудно разтрошаващи се буци. У нас се произвежда в гранулиран вид. Съдържа 33 -34% азот, поради което се причислява към концентрираните торове. Внесена в почвата, тя се разтваря много бързо и има бързо действие. Амониевата селитра е слабо кисел тор. Почти не влияе върху реакцията на почвата, затова се внася както на алкални и неутрални почви, така и на слабо кисели.

Подхранване на цветята.
Как влияе обработката на почвата върху физико-химичните й свойства?
В резултат на обработката на почвата се изменят благопри­ятно нейните физико-химични свойства, подобрява се водно-въздушният й режим и се увеличават неколкократно микро организмите в нея. Разрохкването и обръщането на орния пласт увеличават постъпването на вода в почвата. Изорава­нето на почвата напречно на склона (ската) при наклонени терени намалява оттичането на вода и ерозията и позволява поемането на повече вода от почвата. Разрохкването на почвата, свързано с отстраняването на плевелите, спомага за запазване на влагата в нея. Като оказва влияние върху водния, въздушния и топлинния режим, обработката на поч­вата допринася и за регулиране на жизнената дейност на микроорганизмите, които са необходими за превръщането на хранителните вещества в усвояеми за растенията.

Какво представлява амониевият сулфат?
Амониевият сулфат е бяло, жълтеникаво или синьосивкаво кристално вещество. Не е хигроскопичен, поради което не се сбива на буци. Разтваря се добре във вода. Съдържа около 20% азот.
Продължителното използване на амониев сулфат за торене, особено на леки почви, довежда до тяхното вкисляване. Ето защо, когато се забележи вкисляване на почвите, в тях трябва да се внася вар или костено брашно или торенето да се комбинира с други минерални торове, неутрализиращи вредното влияние на амониевия сулфат. Едновременно внасяне на амониев сулфат с оборски тор също предотвратява вкисляването на почвите.

Подхранване на цветята.
На каква дълбочина се внасят торовете в почвата?
Оборският тор, който се внася в почвата през есента, се заорава плитко. Това се отнася най-вече за пресния оборски тор, който до пролетната обработка на почвата се разлага до такава степен, че може да служи за храна на почвените бактерии. При дълбоко заораване той не се разлага и не може да служи за храна на почвените бактерии. Полуразложеният или разложеният оборски тор може да се внасят през пролетта или през лятото при подготовка на почвата за следващите култури.
Минералните и разложените органични торове се заорават на такава дълбочина, че да бъдат по възможност по-близо до корените на растенията.

Кога се внасят торовете в почвата?
Ефектът на даден тор зависи много от времето, когато се внася. То се определя от бързината на минерализиране на органичното вещество и от степента на разтворимост или усвоимост на хранителните вещества. Разлагането на орга ничната материя в леки почви е по-бързо, отколкото в тежки, затова при тежки почви торовете трябва да се внасят по-рано. Лесноразтворимите торове трябва да се внасят по възможност по-късно, т.е. по-близо до времето, когато ще се използват от растенията. По време на усиления растеж растенията се нуждаят от азотно хранене, а по време на цъфтежа – от фосфорно-калиево.

Подхранване на цветята.
Трудноразтворимите минерални торове и пресният оборски тор се внасят главно през есента, а разложеният оборски тор и по-лесно разтворимите минерални торове – през про­летта, преди засаждането на растенията. Много лесно разт воримите минерални торове, както и течните органични то рове се дават под формата на подхранване през време на вегетацията на растенията, когато те се нуждаят най-много от хранителни вещества.

Значението на минералните торове
Минералните торове, които съдържат в по-голяма концент рация едно или няколко хранителни вещества, дават възможност много бързо да се подобри плодородието на почвата. По своята същност минералните торове биват единични (азотни, фосфорни и калиеви), сложни (комбинирани) и микроторове.
Едно от предимствата на минералните торове е, че те по-лесно се транспортират и по-лесно се внасят в почвата, от колкото органичните.

За да растят цветята здрави и да ви носят радост с ароматните си цветове, трябва редовно да ги подхранвате. Освен с изкуствените торове и препарати, може да използвате и подръчни материали от кухнята!

Подхранването на растенията им помага да растат здрави, без да се поддават на атаките на вредителите, и насърчава цъфтежа. Ето и някои идеи за естествено подхранване на цветята у дома.

Веднъж на три месеца смесвайте горния слой от почвата с натрошени яйчни черупки, за да зареждате растенията с калций.

Един до два пъти в месеца може да поливате стайните растения с разтвор от мляко и вода в съотношение 1:3. По този начин "награждавате" цветята със солидна доза важни микроелементи.

На две седмици може да обогатявате почвата и с утайката от сутрешното ви кафе, която върши чудесна работа като тор за цветята. Подобен ефект имат и остатъчната пепел от дървени въглища.

Ако пък ви е останала вода, в която сте варили ориз, не бързайте да я изхвърляте в мивката, защото тя също ще ви е от полза в градината. Съдържанието на скорбяла в ориза има положително влияние върху растенията.

И накрая периодично смесвайте състава на използваните чаени торбички с пръстта, за да не се оплакват цветята ви от мушици.

Течен тор за орхидеи с екстракт от водорасли и NPK 13-13-13
ОрхиТ -21

250 ml

Балансираната формула от N-P-K (13-13-13)
от макроелементи и допълнителните микроелементи спомагат за по-пълното усвояване на хранителните вещества. Екстракта от водорасли подпомага за изграждане на устойчивост и имунитет на орхидеята.

Подържа pH ниво – 4-5 – оптимална за орхидеи.

Внимание! В ОрхиТ -21 има хормони на растежа:
ауксин – за развитие на кореновата система;
цитокинин – за образуване на цветоноси.
Течен тор за орхидеи – ОрхиТ -21, е добре да се прилага:
регулярно – за подържане на кореновата система и цветоносност, създаване на условия за по-пълноценно усвояване на хранителните вещества в почвата – през 30 дни по 4мл (една капачка на продукта)/литър вода.
при стресови състояния – пресаждане, стрес и температурни промени – веднъж на 15 дни по 4мл (една капачка на продукта)/литър вода.
Съдържание течен тор за орхидеи ОрхиТ-21:
Общ Азот – 13.20%
Нитратен азот – 7.50%
Амониев азот – 5.70%
Фосфор – 13.20%
Калий – 13.20%
Магнезий – 1.00%
Манган – 0.048%
Желязо – 0.096%

Бор – 0.019%
Мед – 0.048%
Цинк – 0.048%
Молибден – 0.0008%
Кобалт – 0.0008%
Екстракт Keplak – 18.40%
рН – 4.0÷5.0

Продуктът е предназначен за употреба само при саксийни растения.
Да не се прилага върху открити площи.

Ако сте запалени градинари и искате да се радвате на здрави и красиви цветя през зимата, наторявайте растенията с органични продукти. Вижте няколко лесни начина за естествено подхранване на растенията.

Органично подхранване на растенията
Запазете утайката от кафе и я използвайте като естествена тор за цветята. Разредете я с малко вода и поливайте два пъти месечно с получения разтвор. По този начин наутрализирате киселинността на почвата, предпазвате растението от вредители и го снабдявате със солидно количество минерали, сред които мед, калий и калций.

Използвайте останалите яйчни черупки за естествено подхранване на вашата градина. За целта оставете ги да се изсушат и след това ги стрийте на прах. С него поръсвайте почвата на растенията на 10-15 дни, за да ги заредите с необходимата доза калций. По този начин цветята стават по-здрави, с добре развита коренова система.

 Естествено подхранване на цветята

Нарежете бананова обелка на кубчета или ивици и ги заровете в почвата на растенията. Хубаво е да са по-близо до корените, но внимавайте да не нараните растението при разрохкването на почвата. Обелките от банани са добър начин за естествено подхранване в градината, защото стимулират растежа на цветята и ги снабдяват с калий. 

Поливайте по-слабо развитите растения със специален билков разтвор. За целта направете отвара от 1л вода и 20г лайка и след като се охлади, разредете с още вода. Използвайте сместа за подхранване на зелени растения – така запазват лъскавината на листата си.

Дръжте клечка кибрит с главата надолу, заровена в саксията. По този начин зареждате почвата с фосфор и предпазвате растението от вредители.

Наторявайте цветята веднъж месечно, като ги поливате с вода, в която сте варили небелени картофи.

Други необичайни практики за естествено наторяване: посипване на почвата с пепел от камината или с талашит от клетка на заек или хамстер, заравяне на клечки за зъби, поръсване на почвата със стар хляб или мюсли, поливане с изветряла бира.

Тайната на красивото стайно цвете е проста: растението трябва да се подхранва, иначе не очаквайте от него пищни листа, нито качествен цъфтеж.

Когато растението продължително време изпитва глад за хранителни вещества, обикновено това води до заболяване.

Но как правилно да съставите менюто за зелените любимци, като имате предвид техните различни вкусове?

1. Практически всички цветя и растения обичат захар, а кактусите – най-много.

Можете преди поливането им да поръсите 1 ч. л. захар (при диаметър на саксията около 10 см) по повърхността на почвата или да напоите растението със сладка вода (1/2 ч. л. захар на 1/2 ч. ч. вода).

 2. Добър ефект дава подхранването на красиво цъфтящите с рициново масло (1 ч. л. на 1 л вода) по време на появата на пъпките.

3. Много полезна за растенията е дървесната пепел (в качеството на тор и за профилактика на заболявания).

За приготвянето на разтвор сложете 1 с. л. пепел в 1 л гореща вода и оставете да кисне 1 седмица, като разбърквате понякога. Поливайте с този разтвор веднъж на 10 дни.

 4. Растенията могат да се поливат и с настойка, приготвена по следния начин: вземете корички от нар или някакъв цитрусов плод. Залейте ги с вода и ги дръжте денонощие. След това можете да я използвате.

5. Имунитетът на стайните растения се повишава отлично с опръскването с разтвор на аспирин. Една таблетка се разтваря в 1 л вода.

6. Разреденият сок от алое също е подходящ за всички стайни растения. Трябва 1 ч. л. сок да разредите в 1,5 л вода.

7. Фикусът може да се полива веднъж в месеца с подсладена вода. На 1 л вода сложете 1 ч. л. захар. Листата на тези растения могат да се трият с прясно мляко. Това ще придаде на петурите блясък и красота.

 8. Гъбената настойка ще помогне на вашите растения да изглеждат здрави и красиви. Накиснете наситнените гъби в пропорция 1:1.

След денонощие излейте водата, а гъбите накиснете още веднъж, пише „Уикенд“. След денонощие гъбената вода е готова за поливане.

9. Теменужките обичат следното подхранване: вземете ампула витамин В12 и я разредете в литър вода, която е престояла.

Можете да подхранвате теменужките с такъв витамин два пъти на месец.

10. Банановата кора, която е богата на калий, магнезий и фосфор, може да се използва при пресаждането на цветята.

Върху дренажния слой поставете слой ситно нарязани или смлени бананови кори, засипете ги с почва и засадете растението.